Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Zuid 2024 | Cornelis Troost/Hercules Seghersbuurt

Spelregels

Bekijk de spelregels voor het indienen van een plan voor buurtbudget Zuid. Denk bij het opstellen van een plan aan de volgende punten:

 • Uw plan is voor de hele buurt, een specifieke locatie in de buurt en/of voor de bewoners van de buurt. 
 • U bent bewoner, bewonersgroep of (vrijwilligers)organisatie van de buurt of een ondernemer met sterke aantoonbare binding in de buurt. U bent 12 jaar of ouder op het moment van het indienen van het plan. Bewoners onder de 18 jaar dienen toestemming van hun ouders of verzorgers toe te voegen. Bij een bedrag van boven de € 50.000,- dient sprake te zijn van een rechtspersoon. 
 • Uw plan is niet in strijd met de subsidieregeling buurtbudgetten. Bekijk de subsidieregeling buurtbudgetten op de website van Overheid
 • Uw plan wordt niet al door de gemeente uitgevoerd via een andere regeling en dat gaat binnenkort ook niet gebeuren. 
 • Uw plan kost niet meer dan het beschikbare budget voor uw buurt. 
 • Uw plan heeft een realistische begroting (inclusief eventuele beheerkosten en een overzicht van de eventuele uren van de bewoner/uitvoerder). Eventuele vergoedingen voor de uitvoer van het plan mogen nooit hoger zijn dan vrijwilligersvergoedingen of een maatschappelijk tarief (maximaal € 50,- per uur exclusief BTW). Wanneer initiatiefnemers derden of expertise van derden inhuren bij de uitvoer van hun plan geldt een marktconform tarief. Het plan bevat geen winstoogmerk. Buurtbudgetten zijn geen verdienmodel. 
 • De kosten in de begroting zijn realistisch in relatie tot het beoogde resultaat. 
 • Uw plan kan vóór het einde van het volgende jaar (dus vóór 31 december 2025) worden uitgevoerd. In het budget is rekening gehouden met onderhouds- en beheerskosten op een langere termijn. Denk aan kosten voor de gemeente en voor uzelf. 
 • Uw plan heeft geen uitgesproken religieus en/of politiek karakter. 
 • U weet op welke locatie uw plan wordt uitgevoerd. En als u dit nu nog niet weet, is het wel mogelijk om dit snel te weten. 
 • Als er toestemming nodig is van iemand anders (bijvoorbeeld de eigenaar van een pand of een stuk grond) dan is het mogelijk om die toestemming te krijgen. 
 • Als er een vergunning nodig is, dan is het mogelijk om die op tijd te krijgen. 
 • Uw plan heeft geen negatieve impact op de buurt. 
 • Uw plan heeft draagvlak in de buurt. 
 • Het uitvoeren van uw plan is niet afhankelijk van ander geld waarvan u pas na het stemmen weet of u dat gaat krijgen (bijvoorbeeld een subsidie of inkomsten waarvan u pas aan het eind van het jaar zeker weet dat u die krijgt).
 • Als u het plan zelf wilt uitvoeren, dan bent u ertoe in staat om dat te doen voor het einde van het jaar 2025. 
 • Medewerkers van de gemeente Amsterdam, raadsleden, stadsdeelcommissieleden, leden van het dagelijks bestuur van de stadsdelen, leden van het college van B en W, hun partners en familieleden in de eerste graad mogen geen plan indienen. 
 • U voert zelf campagne voor het behalen van voldoende stemmen. 
 • Het is na de stemronde mogelijk dat het plan wordt aangepast op basis van dan beschikbare informatie of andere omstandigheden. Dit kan betekenen dat de daadwerkelijke uitvoering afwijkt van het oorspronkelijke plan. 

Stadsdeel Zuid is gebonden aan aanbestedingsregels. Die gelden bij bedragen hoger dan € 50.000,- of als er sprake is van raamcontracten. Dit kan betekenen dat er meerdere offertes aangevraagd moeten worden voor de uitvoering van het plan. En dat u als indiener van het plan niet de partij bent die het plan gaat uitvoeren. Bekijk de pagina Inkoop en opdrachten onder amsterdam.nl/ondernemen. 

Goed om te weten

Haalbaarheidstoets
Bovenstaande spelregels zijn van toepassing op alle plannen die in uitvoering gaan. Tijdens de haalbaarheidstoets werkt u samen met de gemeente om aan de bovenstaande spelregels te voldoen. Tijdens het indienen van het plan heeft u bijvoorbeeld nog geen vergunning of exacte begroting.  

Aanpassingen in de openbare ruimte
Aanpassingen in de openbare ruimte zijn in de praktijk soms lastig uit te voeren. We hebben maar weinig ruimte in Zuid en daar moet veel in gebeuren, zoals afvalcontainers en parkeerplekken. Aanpassingen in de openbare ruimte zijn bovendien kostbaar en moeten aan eisen (zoals veiligheid en beheerbaarheid) voldoen. Het is daarom van belang dat deze plannen worden getoetst op haalbaarheid door medewerkers van de gemeente. Voor het opstellen van een realistische begroting die daar rekening mee houdt is het daarom goed om contact op te nemen het buurtbudget team. 

Verkeer
Verkeersproblematiek is lastig om op te lossen. Dit vergt grote verandering in de openbare ruimte en is in het kader van het buurtbudget niet haalbaar. Maar er is wel ruimte voor creatieve plannen, denk bijvoorbeeld aan gedragsbeïnvloeding rond verkeer. 

Groen
Ook op het gebied van groen in de buurt is er veel ruimte voor creatieve plannen. Ideeën waarbij er van de gemeente wordt gevraagd om grote aanpassingen te doen die vervolgens ook de komende jaren onderhouden moeten worden, blijken in de praktijk vaak niet haalbaar. Dat komt omdat er alleen voor 2025 geld beschikbaar is, niet voor de jaren daarna. Het zelf in beheer nemen van een moestuintje of een plantsoen is eventueel wel mogelijk. 

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren